Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Automatiska brandlarm och digitala nycklar

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i byggnadens och verksamhetens brandskydd. Tack vare automatiska brandlarm kan bränder upptäckas i ett tidigt skede, så att ansvariga personer eller räddningstjänst snabbt kan släcka branden.

För den som äger en privatbostad räcker det ofta att ha brandvarnare hemma som ger ifrån sig en hög signal vid brand. För den som ansvarar för brandsäkerheten i en verksamhet eller i publika lokaler kan det i vissa fall behövas ett automatiskt brandlarm som är kopplat till ett säkerhetsföretag eller direkt till SOS Alarm.

Vem behöver ett automatiskt brandlarm?

Behovet kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet du ansvarar för. Några exempel på verksamheter som kan ha behov av automatiskt brandlarm är:

 • Verksamheter som har krav på automatiskt brandlarm enligt Boverkets byggregler, eller som har fått tilläggskrav på automatiskt brandlarm för att uppfylla byggreglerna eller krav på brandsäkerhet.
 • Verksamheter som behöver automatiskt brandlarm för att uppfylla krav från försäkringsbolag.
 • Verksamheter där det kan vara svårt eller ta lång tid att upptäcka och larma om bränder (t.ex. verksamheter som inte har personal på plats hela tiden).
 • Verksamheter som huserar stora värden, t.ex. konstsamlingar och museum.

Kan bidra till en snabb insats

Ett automatiskt brandlarm består dels av sensorer som kan upptäcka en brand i ett tidigt skede, och dels av en larmanläggning som skickar larmet vidare. Brandlarmet kan även vara anslutet till kameror som kan skicka livebilder från platsen. När larmet går avgör den som får larmet vilka åtgärder som ska vidtas. I de fall larmet är anslutet till SOS Alarm kan räddningstjänst och andra blåljusmyndigheter larmas ut direkt vid behov.

Fastighetsägarens ansvar

Det är alltid fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för brandskyddet. Det tekniska ansvaret för själva larmet kan se olika ut beroende på vem som installerar larmet och hur avtalet med leverantören ser ut.

Installation av automatiskt brandlarm

Beroende på vilken typ av larm som behövs tar fastighetsägaren kontakt med SOS Alarm, eller med ett säkerhetsföretag som tillhandahåller en pålitlig larmlösning. Ett avtal tecknas för de tjänster som ska utföras. När avtal tecknas med SOS Alarm ingår räddningstjänstens start- och årsavgifter. SOS Alarms avtal innehåller även information om räddningstjänstens behov av att beredas tillgång till objektet, t.ex. genom installation av nyckelskåp eller genom installation av ett digitalt nyckelsystem, så kallad ”Smart passage”. Efter godkänd installation och tecknande av avtal kan anslutningen av larmet påbörjas.

Drift och underhåll

I det avtal som tecknas vid installation av automatiskt brandlarm framgår vilka krav som ställs på underhåll av anläggningen. Det kan även förekomma krav på systematisk skötsel och underhåll samt besiktning. Syftet med dessa krav är att säkerställa att larmet fungerar som det ska.

Digitala nycklar/Smart passage

Storstockholms brandförsvar anslöt sig 2020 till tjänsten Smart passage som SOS Alarm tillhandahåller. Smart passage är ett digitalt nyckelsystem med hög säkerhet som ger räddningstjänsten tillträde till ett automatlarmsobjekt under pågående larm. När man tecknar avtal om automatlarm med SOS Alarm från och med 1 januari 2022 förordas även anslutning sig till Smart passage, vilket är en tilläggstjänst till brandlarmet.

Avgifter

Vid driftsättning av ett nytt automatiskt brandlarm fakturerar SOS Alarm anläggningsägaren/verksamhetsutövaren en anslutningsavgift för driftsättning. SOS Alarm fakturerar även räddningstjänstens årsavgift. Vid ett onödigt förorsakat automatiskt brandlarm fakturerar Storstockholms brandförsvar anläggningsägaren/verksamhetsutövaren en avgift för onödigt förorsakat larm via SOS Alarm.

Undvik falsklarm

Ett falsklarm är ett larm som inte har orsakats av brand eller annat nödläge. Det finns flera saker du kan tänka på för att undvika onödiga falsklarm. Här är några exempel:

 • Svetsning, slipning, kapning samt andra typer arbeten som alstrar rök- och damm kan lätt orsaka larm. Om den typen av arbeten ska utföras i lokalerna kan hantverkaren först behöva kontakta anläggningsskötaren eller säkerhetsansvarig för att hitta en lösning på hur man undviker falsklarm.
 • Matlagning och brödrostning som orsakar mycket rök eller os kan orsaka falsklarm. Placera därför larmet på ett sådant sätt att det går att laga mat på ett normalt sätt samtidigt som brandsäkerheten upprätthålls. Låt bli att placera brödrost under en rökdetektor.
 • Tänk på att ånga från duschar, tvätt – eller diskmaskiner kan påverka rökdetektorer.
 • Avgaser från bilar och truckar påverkar rökdetektorer. Rök från cigaretter, rökmaskiner etc. kan även få larm att utlösas.
 • Smutsiga detektorer kan också ge obefogade larm eller leda till att larmet helt uteblir.
 • Om orsaken till falsklarm är av en mer permanent karaktär bör du se över var detektorn är placerad och vilken typ av detektor som används. Ofta kan problemen kopplas till brister i ventilationen.
 • Om du vill ha möjlighet att kontrollera larmet innan det skickas vidare till en larmoperatör så kan larmlagring vara en lösning för dig.

 

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.

Interiör av Gallerian i Stockholm
Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i publika lokaler

Butiker, varuhus, samlingslokaler, idrottshallar och biografer går under det gemensamma namnet publika lokaler. Du som bedriver verksamhet i sådan lokal har en skyldighet att veta vilka regler som gäller kring brandskyddet där. Vi guidar dig rätt.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäker skola

De flesta bränder i skolor sker inte under skoltid utan på kvällar och helger. Många av bränderna är anlagda. Men det finns sätt att minska riskerna, till exempel genom att sätta upp belysning och ta bort brännbart material i utemiljön.

Brandskyddsinformation

Digitala nycklar – ”Smart passage”

I vissa verksamheter ställs det krav på att det finns automatiska brandlarm som är anslutna till SOS Alarm. Från och med 1 januari 2022 förordas att alla som ansluter automatiska brandlarm till SOS Alarm även ansluter sig till det digitala inpasseringssystemet ”Smart passage”.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäkra din vårdmottagning

Vad gör du när larmet går och väntrummet är fullt av besökare? Alla vårdmottagningar är skyldiga att ha både släckutrustning och en plan för hur lokalen ska utrymmas. Patienternas säkerhet går inte att kompromissa med.

Brandskyddsinformation

Larmlagring och brandlarm för hotell

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för hotell

Som ägare eller ansvarig för ett hotell måste du ha kunskap om hur du uppfyller kraven för ett så kallat systematiskt brandskydd. För att dina gäster ska kunna känna sig trygga krävs att du arbetar aktivt med att förebygga brand och utbildar din personal om brandskyddet. Läs mer här.