Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Digitala nycklar – ”Smart passage”

I vissa verksamheter ställs det krav på att det finns automatiska brandlarm som är anslutna till SOS Alarm. Från och med 1 januari 2022 förordas att alla som ansluter automatiska brandlarm till SOS Alarm även ansluter sig till det digitala inpasseringssystemet ”Smart passage”.

Storstockholms brandförsvar anslöt sig 2020 till tjänsten Smart passage som SOS Alarm tillhandahåller. Smart passage är ett digitalt nyckelsystem med hög säkerhet som ger räddningstjänsten tillträde till ett objekt under en insats. Systemet ska användas istället för fysiska nycklar, till exempel vid automatiska brandlarm då räddningstjänsten behöver åtkomst till en viss plats. Genom Smart passage kan räddningstjänsten låsa upp ett objekt under en räddningsinsats med hjälp av en digital nyckel. Det nya systemet innebär att fysiska nycklar på sikt kan fasas ut.

Smart passage förordas från och med 1 januari 2022

Inom Storstockholms brandförsvars medlemskommuner förordas anslutning till Smart passage från och med 1 januari 2022. Under 2021 genomför Storstockholms brandförsvar informationsinsatser och utbildningssatsningar i syfte att klargöra hur det nya systemet fungerar och vad det innebär för kunderna som har avtal med SOS Alarm. Möjlighet att ansluta sig till Smart passage finns under 2021 då den tekniska utrustningen redan finns på plats hos räddningstjänsten.

Hur fungerar Smart passage?

På objektet anpassas det befintliga inpasseringssystemet till Smart passage, alternativt sker en nyinstallation av passer- och/eller låssystem som är kompatibla med Smart passage. I räddningstjänstens vagnhall och i räddningsfordonet placeras synkstationer med tillhörande digitala nycklar och taggar. När SOS Alarm tar emot ett automatiskt brandlarm eller ett 112-samtal om brand tilldelas specifik behörighet för inpassering, både i objektets inpasseringssystem och i räddningsfordonet. Behörigheten är temporär och är endast aktiv under pågående larm. Behörigheten till de smarta passagerna tas bort när ärendet stängs. Nyckeln och taggen är därför obrukbar under resterande tid.

Vem ansvarar för Smart passage?

SOS Alarm och deras samarbetspartners Swedlock och Amido ansvarar för systemet Smart passage, som räddningstjänsten och verksamheter med automatlarm är anslutna till. Fastighetsägarens/verksamhetsutövarens ansvar framgår bland annat av de avtal som sluts i samband med att systemet installeras.

Hur installerar jag Smart passage?

  1. Ta kontakt med din installatör. Om du inte har en installatör kan du ta kontakt med SOS Alarms Kundcenter på kundcenter@sosalarm.se.
  2. Installatören inventerar vad som krävs för att genomföra installationen.
  3. Installation av Smart passage kan påbörjas.

Vad gäller för mig som redan har ett digitalt nyckelsystem eller fysiska nycklar?

Smart passage är kompatibelt med de flesta inpasseringssystemen. Det innebär att installationen endast kräver konfiguration av befintliga digitala nyckelsystem, vilket utförs av din installatör.

Smart passage fungerar även med speciella låscylindrar. Det innebär att du kan fortsätta använda din vanliga nyckel, men att räddningstjänsten får en digital nyckel som ger behörighet att komma in då ett brandlarm har gått. Din installatör hjälper till med både hårdvara och installation. Du kan även använda en kombination av digitalt passersystem och fysiska nycklar.

Kontakt

Har du frågor går det bra att vända sig till SOS Alarms kundcenter: kundcenter@sosalarm.se
Läs mer här.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Automatiska brandlarm och digitala nycklar

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i byggnadens och verksamhetens brandskydd. Tack vare automatiska brandlarm kan bränder upptäckas i ett tidigt skede, så att ansvariga personer eller räddningstjänst snabbt kan släcka branden.

Interiör av Gallerian i Stockholm
Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i publika lokaler

Butiker, varuhus, samlingslokaler, idrottshallar och biografer går under det gemensamma namnet publika lokaler. Du som bedriver verksamhet i sådan lokal har en skyldighet att veta vilka regler som gäller kring brandskyddet där. Vi guidar dig rätt.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

För dig som driver en restaurang finns det flera saker kring brandskyddet som du behöver ha kunskap om och arbeta aktivt med. Vilka ska du kontakta angående hantering av brandfarlig vara? Vad betyder det att arbeta med ett systematiskt brandskydd? Vi hjälper dig!

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäkra din vårdmottagning

Vad gör du när larmet går och väntrummet är fullt av besökare? Alla vårdmottagningar är skyldiga att ha både släckutrustning och en plan för hur lokalen ska utrymmas. Patienternas säkerhet går inte att kompromissa med.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäker skola

De flesta bränder i skolor sker inte under skoltid utan på kvällar och helger. Många av bränderna är anlagda. Men det finns sätt att minska riskerna, till exempel genom att sätta upp belysning och ta bort brännbart material i utemiljön.

Brandskyddsinformation

Larmlagring och brandlarm för hotell

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för hotell

Som ägare eller ansvarig för ett hotell måste du ha kunskap om hur du uppfyller kraven för ett så kallat systematiskt brandskydd. För att dina gäster ska kunna känna sig trygga krävs att du arbetar aktivt med att förebygga brand och utbildar din personal om brandskyddet. Läs mer här.