Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Renovera och bygg brandsäkert

Står du inför en renovering eller nybyggnation? Ta reda på vilka regler som gäller. Nedan listar vi de viktigaste punkterna du behöver ha i åtanke inför en ombyggnad.

Vid om- och tillbyggnationer av byggnader är det plan- och bygglagen och dess förordning (plan- och byggförordningen) samt Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS) som reglerar hur brandskyddet ska vara utformat. Kraven gäller oavsett om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. Kravnivån fastställs alltid med hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Om renovering eller ombyggnation genomförs samtidigt som verksamheten pågår är det viktigt att brandsäkerheten upprätthålls med utrymningsvägar, brandlarm och skyltning. Speciella regler gäller exempelvis kring byggnation av utrymmen där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kommer att vistas.

Vi på räddningstjänsten sätter inte kravnivån men vi kan hjälpa dig att tolka lagstiftningen och göra bedömningar om vi anser att de byggnadstekniska lösningarna uppfyller gällande krav. I nämnda lagar och föreskrifter så är det krav på byggnadsverk (tekniska egenskapskrav, utformningskrav) och krav på tomter som reglerar brandskyddet för byggnader och anläggningar och framkomlighet på tomten för utryckningsfordon.
För mer information kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

  • Se till att ha fungerande brandlarm i lokalerna och ha släckutrustning nära till hands. Se också till att de som arbetar med bygget vet hur släckutrustningen fungerar. Vi rekommenderar pulversläckare på minst sex kilo.
  • Vid användning av gasol på byggarbetsplatsen kan det krävas tillstånd. Ta reda på vilka regler som gäller angående förvaring och hantering. 
  • Många bränder är anlagda. Risken för brand minskar om du flyttar byggsoporna från husfasaden. Placera containern minst sex meter bort.
  • Se över om det behövs certifikat för så kallade Heta Arbeten, det vill säga arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning eller torkning. 

Om det börjar brinna

  • Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker. 

  • Varna alla som hotas av branden. 

  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite. 

  • Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när vi kommer och förklara var det brinner.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandsäkerhet för hemmafixare

Starka bygglampor, otäta gasoltuber och gnistor från svetsen. För hemmafixaren finns en rad brandrisker att ta hänsyn till. Läs vår guide om hur du kan förebygga en brand.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i flerfamiljshus

Varje år omkommer 100-130 personer i Sverige på grund av brand, de flesta i samband med bostadsbränder. Många av dem hade överlevt om det funnits fungerande brandvarnare i bostaden. Här kan du läsa om reglerna som gäller kring brandskydd för dig som hyresvärd eller boende i flerfamiljshus.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för hotell

Som ägare eller ansvarig för ett hotell måste du ha kunskap om hur du uppfyller kraven för ett så kallat systematiskt brandskydd. För att dina gäster ska kunna känna sig trygga krävs att du arbetar aktivt med att förebygga brand och utbildar din personal om brandskyddet. Läs mer här.