Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i flerfamiljshus

Varje år omkommer 100-130 personer i Sverige på grund av brand, de flesta i samband med bostadsbränder. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för brandskyddet i flerfamiljshus, exempelvis att varje hushåll har en brandvarnare. Men de boende är själva ansvariga för brandvarnarens skötsel och underhåll.

Delat ansvar

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och på dem som nyttjar byggnaden, exempelvis hyresgästerna. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar du som ägare för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.

Vi rekommenderar att du som ägare av fastigheten tar initiativ till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet. Det är bra om delar av ansvarsfördelningen regleras i hyresavtalet eller annat avtal. Där kan du även specificera villkor avseende brandskyddet.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är ägaren av fastigheten som ska se till det finns tillräcklig utrustning för livräddning och släckning vid brand. Dessutom är det ägaren som ska vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand. Det kan exempelvis innebära att du ska se till att byggnaden har brandvarnare, att byggnadens brandskydd underhålls och att de boende hålls informerade om brandskyddet. För dig som ägare innebär ansvaret också en skyldighet att arbeta systematiskt med brandskyddet. Mer om det hittar du i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete.

Kortfattat innebär ett systematiskt brandskyddsarbete att du på ett organiserat sätt ska planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet. Det är viktigt att ansvarsförhållandena gällande brandskyddet är tydligt mellan dig som fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete i vår guide.

Se till att det finns brandvarnare

Som fastighetsägare ansvarar du för att det finns minst en brandvarnare installerad i varje hushåll. Hyresgästen är i sin tur ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. I en bostadsrättslägenhetär det föreningens styrelse som har det yttersta ansvaret för inköp och montering av brandvarnare. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar sedan för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Det är viktigt att ansvaret mellan ägare och brukare fastställs och båda parter är väl införstådda i sitt ansvar.

Behovet av släckutrustning varierar beroende på byggnaden och dess funktion. En grundregel är att varje lägenhet ska ha en pulversläckare på minst 6 kilo. I allmänna utrymmen rekommenderas antingen handbrandsläckare eller vattenslang på rulle. I garage är det lämpligt att ha pulversläckare eftersom pulver är ett effektivt släckmedel vid motorbränder.

I flerbostadshus finns det ofta så kallade stigarledningar i trapphuset. Dessa används av räddningstjänsten för att slippa dra brandslangar i trapporna. För att få ut brand- och rökgaser kan det även finnas rökluckor och/eller fläktar i byggnaden. Se till att dessa inte blockeras och håll buskar som står utanför en röklucka nerklippta för att minska brandrisken i händelse av att lågor skulle slå ut ur luckan. Ha med underhåll och kontroll av alla brandinstallationer i brandskyddsrutinen.

Varje lägenhet är en brandcell

Ett flerfamiljshus delas in i brandceller, där varje lägenhet utgör en egen brandcell som ska klara av att hålla brand och rök ute i minst en timme. Mer om brandceller kan du läsa här. 

Utrymningsvägar

Det är viktigt med tydligt markerade utrymningsvägar. I alla bostäder ska det finnas minst två av varandra oberoende  utrymningsvägar dessa ska hållas fria så att alla lätt kommer fram vid en utrymning. Den ena är ytterdörren och den andra, oftast med hjälp av räddningstjänstens stegar, via balkong eller fönster.  Om huset har fler än åtta våningar utgör trapphuset ofta den enda utrymningsvägen. För dessa hus finns det särskilda regler kring hur trapphusen ska vara utformade, det ska till exempel finnas nödbelysning. Gällande utrymningsskyltar rekommenderar vi att hus med fler än åtta våningar har inbyggd belysning som även fungerar vid strömavbrott.

Eldstäder

Om det finns lokala eldstäder i fastigheten, som kakelugnar och öppna spisar, ska det tydligt framgå vad som gäller när de används. Mer information finns här.


Brandfarliga varor

Var och om det är tillåtet att förvara brandfarliga varor är viktigt att ha koll på. Läs mer om vilka regler som gäller här.

Kommer brandbilarna fram?

Alla räddningsvägar ska vara väl uppmärkta, hållas snöröjda och fria från alla övriga hinder. Tänk på att beskära buskar och träd som kan vara i vägen för eller försvåra en  räddningsinsats, det hjälper oss på räddningstjänsten att komma fram lättare och göra en så effektiv räddnings- och släckinsats som möjligt.

Om det börjar brinna

  • Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker. 

  • Varna alla som hotas av branden. 

  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite. 

  • Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när vi kommer och förklara var det brinner.

 

 

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.

Brandskydd i hemmet

Brandsäkra lägenheten

Brandvarnare är ett måste för alla som bor i lägenhet. Ha helst en i varje sovrum, liksom en i hallen, så att grannarna hör om du inte är hemma. Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.

Brandskydd i hemmet

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.