Så arbetar vi med miljöfrågor

Miljöfrågan är viktig för Storstockholms brandförsvar och det pågår ett ständigt arbete för att minska vår miljöpåverkan. Här kan du läsa mer om hur arbetet går till och vilka uppdrag och miljömål som är uppsatta för framtiden.

Storstockholms brandförsvars miljöarbete styrs av vår miljöpolicy, lagstiftning samt interna rutiner och riktlinjer.

Storstockholm brandförsvar arbetar systematiskt med miljöförbättringar och vi strävar alltid efter att bli bättre. Sedan 2014 är vårt miljöledningssystem diplomerat enligt den nationella standarden Svensk Miljöbas.

Varje år granskar vi oss själva i en intern miljörevision men vi blir också granskade av extern part som säkerställer att vi lever upp till kraven i miljöbas och vidare diplomering.

Miljöpåverkan och förebyggande arbete

Vår verksamhet påverkar miljön negativt på flera sätt. Ett exempel är själva släckningsarbetet då användningen av skum och vatten för med sig rester från branden till dagvatten, reningsverk, mark och vatten - vilket påverkar miljön.  Vår verksamhet påverkar även miljön genom den energiförbrukning som våra stationer och anläggningar har, våra och leverantörers transporter, de avfall vi genererar och de inköp vi gör av produkter och varor. 

Men det finns också delar av verksamheten som påverkar miljön i en positiv riktning. Vi arbetar mycket med förebyggande verksamhet, riskanalyser, tillsyn och undervisning i skolor. Det gör att vi kan förebygga olyckor vilket är en miljövinst i sig.

Miljömål och uppdrag

Det övergripande miljömålet för Storstockholms brandförsvar är att varje år minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar utveckling. Det ska bland annat ske genom att vi:

  • Genomför en kartläggning och nulägesanalys, en så kallad miljöutredning, av Storstockholms brandförsvars miljöpåverkan.
  • Stärker vår förmåga att ta hänsyn till miljöpåverkan när vi genomför en räddningsinsats.
  • Erhåller en miljödiplomering och fortsätter arbeta enligt miljöstandarden Svensk Miljöbas.