Vår organisation

Storstockholms brandförsvars verksamhet är organiserad i de fem avdelningarna analys och inriktning, riskhantering, ledning och samverkan, räddning samt stöd, styrning och administration. Läs mer om respektive avdelning och dess ansvarsområden här.

Förbundsdirektören

Rapporterar till direktionen och ansvarar för förbundets övergripande ledning och uppföljning, i linje med politiskt uppdrag och mål. Förbundsdirektören ansvarar också för förbundets övergripande kontakter med nationella myndigheter. Till stöd finns en ledningsgrupp.
Förbundsdirektör är Svante Borg.

Avdelningen för analys och inriktning

Rapporterar till förbundsdirektören och ansvarar för att inrikta, driva och samordna Storstockholms brandförsvars utveckling. Utgångspunkten är analys och kunskap om samhällets utveckling. Avdelningen driver och samordnar också processer för att dra lärdom av olyckor och insatser. Avdelningen leds av räddningschefen.
Räddningschef och avdelningschef är Peter Arnevall.

Avdelningen för riskhantering

Här finns flertalet av våra experthandläggare inom samhällsplanering, myndighetsutövning och stöd till den enskilde. Sammanlagt arbetar ett femtiotal medarbetare med handläggning av övergripande ärenden, tillstånd och tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Inom avdelningen finns enheterna Samhällsbyggnad och särskilda uppdrag, Olycksförebyggande myndighetsutövning och Stöd till den enskilde.
Chef för avdelningen är David Nyman.

Ledning och samverkan

Här samlas enheterna Ledning och Storstockholms räddningscentral (SSRC). Ledning och samverkan ansvarar för ledningen av förbundets operativa verksamhet. Enheterna stöttar också medlemskommunernas krishantering. Avdelningen ansvarar för operativ ledning av Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Sala-Heby samt Uppsala Brandförsvar.
Chef för avdelningen är Lena Drakenberg.

Räddningsavdelningen

Ansvarar för verksamheten i förbundets olika insatsområden genom att förbereda, genomföra och följa upp räddningsinsatser. Avdelningen har dessutom ansvar för att sprida information och ge råd kopplat till vårt olycksförebyggande arbete ute i samhället.
Chef för räddningsavdelningen är Niklas Nordenskär.

Avdelningen för stöd, styrning och administration

Arbetar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv för att Storstockholms brandförsvar ska kunna nå de mål som är uppsatta. Avdelningen ansvarar för övergripande administration, kansli, kommunikation, HR, ekonomi, inköp, fordon, IT, fastighet, hållbarhet, intern säkerhet samt projekt.
Chef för avdelningen är Lena Lefverström.

Kommunikationschef är Veronica Sandström.
Ekonomichef är Anna Vastagh Ytander.
HR-chef är Lena Lefverström.
IT-chef är Claes Looft.
Säkerhetschef är Mikael Robertsson.
Chef för kansli, administration: Anna Karin Gidlund