Vår organisation

Storstockholms brandförsvars verksamhet är organiserad i de fem avdelningarna styrning och analys, riskhantering, ledning och samverkan, räddning samt verksamhetsstöd. Läs mer om respektive avdelning och dess ansvarsområden här.

Förbundsdirektören

Rapporterar till direktionen och ansvarar för förbundets övergripande ledning och uppföljning, i linje med politiskt uppdrag och mål. Förbundsdirektören ansvarar också för förbundets övergripande kontakter med nationella myndigheter. Till stöd finns en ledningsgrupp.
Förbundsdirektör är Peter Arnevall.

Avdelningen för styrning och analys

Avdelningen Styrning och analys ansvarar för följsamheten gentemot gällande regelverk och för intern ledning, styrning, analys och utveckling av våra interna styrprocesser.
Avdelningschef: Lena Lefverström.
Biträdande avdelningschef: Johan Stonegård.
Tf. säkerhets- och säkerhetsskyddschef: Nathalie Winqvist
Kommunikationschef: Björn Westerdahl.

Avdelningen för riskhantering

Här finns flertalet av våra experthandläggare inom samhällsplanering, myndighetsutövning och stöd till den enskilde. Sammanlagt arbetar ett femtiotal medarbetare med handläggning av övergripande ärenden, tillstånd och tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Inom avdelningen finns enheterna Samhällsbyggnad och särskilda uppdrag, Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde.
Chef för avdelningen är Petronella Norell.

Ledning och samverkan

Här samlas enheterna Ledning och Räddningscentral Mitt (RC Mitt). Ledning och samverkan ansvarar för ledningen av förbundets operativa verksamhet. Enheterna stöttar också medlemskommunernas krishantering. Avdelningen ansvarar för operativ ledning av Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Mälardalen samt Uppsala Brandförsvar.
Chef för avdelningen är Lena Drakenberg.

Räddningsavdelningen

15 av förbundets brandstationer är organiserade på avdelningen som består av ca 550 medarbetare. Avdelningen ansvarar för verksamheten i förbundets olika insatsområden genom att förbereda, genomföra och följa upp räddningsinsatser. Avdelningen har dessutom ansvar för intern och extern utbildning samt att sprida information och ge råd kopplat till vårt olycksförebyggande arbete ute i samhället.
Chef för räddningsavdelningen är Niklas Nordenskär.
Biträdande chef för räddningsavdelningen är Markus Gustavsson.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Arbetar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv för att Storstockholms brandförsvar ska kunna nå de mål som är uppsatta. Avdelningen ansvarar för ekonomi, inköp, fastighet, fordon, IT och VMA.
Avdelningschef: Fredrik Lagerhorn.
Biträdande avdelningschef: Kerstin Tamm.