Uppdrag, vision och värdegrund

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som lyder under en direktion bestående av förtroendevalda politiker från medlemskommunerna. Verksamheten regleras i förbundsordningen som är ett avtal mellan förbundet och medlemskommunerna.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i våra medlemskommuner. Vår verksamhet ska kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället. Det uppnår vi genom att:

  • Aktivt verka för att ta hänsyn till risker tidigt i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Aktivt bedriva behovs- och kundorienterade kommunikationsinsatser, rådgivning och utbildning.
  • Bedriva behovs- och kundorienterad tillsyn.
  • Genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser när den enskilde själv inte kan hantera situationen.

Vision

“Vi skapar trygghet!”

Storstockholms brandförsvar ska – i nära samverkan med medlemskommunerna och andra lokala, regionala och nationella aktörer – arbeta för att öka såväl den faktiska som den upplevda tryggheten inom förbundets geografiska område.

Storstockholms brandförsvar skapar trygghet genom att vi bidrar till:

  • färre olyckor.
  • god förmåga att hantera olyckor.
  • minskade skadeverkningar av olyckor.

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på fyra ledord som finns med oss både internt och externt när vi utför vårt viktiga samhällsuppdrag.

Respekt

Vi strävar efter att agera fördomsfritt, medmänskligt och respektfullt. Vi ska vara en jämställd organisation som eftersträvar mångfald och tar hänsyn till människors olikheter.

Pålitlighet

Vår organisation bygger på förtroende. Våra räddningsinsatser och andra uppdrag ska genomföras med rätt kompetens, hög kvalitet och god service.

Öppenhet

Vi strävar efter att vara tillgängliga och lätta att få kontakt med. Vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter och tar en aktiv roll i samhället.

Professionalitet

Vi ställer höga krav på våra medarbetare och utvecklar kontinuerligt vår kompetens och våra resurser för att tillgodose behovet av våra tjänster utifrån en föränderlig riskbild.

Organisationsidé

Storstockholms brandförsvars organisationsidé är att i nära samverkan med medlemskommunerna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet inom området samhällsskydd och beredskap som kan möta nutida och framtida risker i regionen.

Vårt arbete ska ske i nära samverkan med medlemskommunerna utifrån lokal riskbild och lokala förutsättningar.