Samverkan med andra

Räddningsregion östra Svealand

Storstockholms brandförsvar ingår i Räddningsregion östra Svealand (RRÖS). SSBF samarbetar genom RRÖS med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Eskilstuna, Räddningstjänsten Flen, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Mälardalen, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Strängnäs, Södertörns brandförsvarsförbund, Sörmlandskustens räddningstjänst och Uppsala brandförsvar. Samarbetet kallas för ”gränslös samverkan” och målet är att administrativa gränser inte ska försämra räddningsinsatserna för de som bor, verkar och vistas i kommunerna som ingår. Samarbetet innebär att den resurs som snabbast kan vara på plats, och som är lämplig för händelsen, används vid nödlägen oavsett kommun- eller organisationstillhörighet. Både räddnings- och ledningsresurser larmas gränslöst i syfte att möta de hjälpsökandes behov på ett effektivt sätt.

Gemensam övergripande ledning och räddningsledningssystem

De 13 ingående räddningstjänsterna har gått samman i en gemensam övergripande ledning och räddningsledningssystem som utgår från Räddningscentral Mitt (RC Mitt) och Räddningscentral Öst (RC Öst). Genom samverkan inom RRÖS har SSBF förberedda samverkansrutiner med andra stora räddningsregioner runt om i Sverige för att kunna förstärka andra med resurser vid större händelser, till exempel vid skogsbränder, översvämningar och liknande. På samma sätt kan SSBF motta hjälp vid behov.

Samverkan inom RRÖS syftar till att bygga gemensam förmåga, slagkraft, uthållighet, redundans och ett effektivt resursutnyttjande där administrativa gränser inte ska begränsa hjälpen till den enskilde. Den gemensamma övergripande ledningen skapar tillsammans en möjlighet att möta höga eller långvariga belastningar med bra beredskap. Samverkan inom RRÖS möjliggör gemensamma specialförmågor och att vi kan nyttja varandras specialförmågor.

Samverkan Stockholmsregionen - trygg, säker, störningsfri

Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är ett gemensamt aktörsnätverk mellan samhällsaktörer i Stockholms län som tillsammans verkar för en trygg, säker och störningsfri region. Samverkan Stockholmsregionen ägs, drivs, bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemmar. Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten att vi står starkare tillsammans vid händelser och störningar inom regionen. Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam infrastruktur där gemensamma processer, metoder och resurser verkar för att underlätta och stödja aktörerna i att vi
ska nå de övergripande målen och de konkreta leveranser som krävs för att åstadkomma skillnad i samhället i samband med olika former av samhällsstörningar.

Övergripande målsättning

Samverkan Stockholmsregionen syftar till att säkra en hållbar, effektiv samverkan och en ökad gemensam förmåga att hantera samhällsstörningar och kriser i Stockholmsregionen. Den övergripande målsättningen inom SSR är att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i vardag, kris och höjd beredskap. Detta sker genom att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner samt inrikta och samordna regionens resurser för att kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser.

Aktörer

Samverkan Stockholmsregionen består av följande aktörer:
Länsstyrelsen Stockholm, länets 26 kommuner, Region Stockholm, Polismyndigheten Region Stockholm, Försvarsmakten Mellersta Militärregionen, SOS Alarm, Trafikverket, Kustbevakningen, Stockholms hamnar samt kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda. Fler aktörer kan tillkomma både som ordinarie medlemmar eller som associerade medlemmar.