Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Brandskydd i hemmet

Sotning och brandskyddskontroll av eldstad

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Många villor och fritidshus har braskamin, öppen spis eller liknande dels som värmekälla, dels för mysfaktorn. Det innebär alltid en viss brandfara att elda i en eldstad i en byggnad. Många husbränder är eldstadsrelaterade och några sätt att förebygga bränder i bostäder är därför säker eldning och sotning av eldstad.

Sotningsverksamheten

Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att din eldstad är säker genom att den har ett bra brandskydd och att det brandförebyggande arbetet som Storstockholms brandförsvars entreprenörer levererar möjliggörs. Här finns mer information om hur sotning går till, hur du gör om du vill sota själv eller byta till en annan sotare, hur taksäkerheten ska se ut och hur du kan förebygga en brand.

Sotningsdistrikt

Storstockholms brandförsvar har ansvar för att alla aktiva eldstäder i medlemskommunernas byggnader sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll). För att utföra sotning och brandskyddskontroll har Storstockholms brandförsvar avtal med sotningsentreprenörer.

Varje hus i medlemskommunerna tillhör ett sotningsdistrikt. I varje distrikt finns en entreprenör som utför sotning och en entreprenör som utför brandskyddskontroll. Hos entreprenören finns ett register med uppgifter om vilka eldstäder som finns i husen och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.

Här kan du se vilket distrikt du tillhör och vilka entreprenörer som utför sotningstjänster hos dig. Dessa företag är din kontakt när du har frågor om brandskyddskontroll och sotning.

Område Sotning Brandskyddskontroll
1. Danderyd, Lidingö, Täby och Vallentuna Skorstensfejarna LJ AB Lars-G Andersson AB
2. Solna och Sundbyberg Renare Kanaler AB Lars-G Andersson AB
3. Vaxholm och Österåker Lars-G Andersson AB Värmdö Sotningsdistrikt AB
4. Värmdö Värmdö Sotningsdistrikt AB Lars-G Andersson AB
5. Norrmalm och Östermalm Lars Sundström AB Lars Sundström AB
6. Kungsholmen, Essingeöarna och Västerort Skorstensfejarna LJ AB Lars Sundström AB
7. Södermalm, Gamla stan och Söderort Lars Sundström AB Skorstensfejarna LJ AB
Lars-G Andersson AB
Värmdö Sotningsdistrikt AB

Se till att din eldstad sotas och kontrolleras

Om du har en eldstad men av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för sotning och brandskyddskontroll så finns den inte med i entreprenörernas kontrollregister.

Alla eldstäder som används måste bli sotade och brandskyddskontrollerade och det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till att din eldstad finns med i sotningsdistriktets register. 

Entreprenörer har sedan ett ansvar att sota och kontrollera alla eldstäder i kontrollregistret enligt fastställda tidsintervaller, så kallade frister. Om du har en eldstad men inte får besök av sotaren, kontakta dina entreprenörer och fråga om den finns med i registret.

Sota själv eller byte av sotare

Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det (egensotning). För att få ett medgivande om egensotning behöver du skicka en ansökan till Storstockholms brandförsvar. Om brandförsvaret bedömer att brandskyddet inte kommer att försämras med egensotningen ges ett medgivande.

Det finns två varianter av egensotning. Antingen utför du arbetet själv eller så tar du in en annan behörig sotare att utföra arbetet.

Oavsett om du kommer att utföra sotningen själv eller kommer att anlita en annan sotare är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister och att sotningstillfällena dokumenteras i en sotningsjournal.

Även om du har egensotning kommer regelbundna brandskyddskontroller utföras av entreprenör med avtal att utföra detta.

Om du är intresserad av att sota själv men behöver mer kunskap på området kan du gå en kurs i egensotning som anordnas av Brandskyddsföreningen.

Ladda ner: Ansökan om att sota själv (egensotning)
Uppdaterat 2019-09-18 Giltig från 2019-09-18

Blankett för ansökan för att själv utföra rengöring (egensotning) av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler, inklusive riktlinjer för rengöring.

Ladda ner: Ansökan om byte av sotare
Uppdaterat 2019-09-18 Giltig från 2019-09-18

Blankett för ansökan för att låta annan utföra rengöring (egensotning) av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler.

Taxor för sotningstjänster

Brandskyddskontroll och sotning är förknippad med en kostnad som fastställs av respektive medlemskommun. Läs mer om vilka taxor för brandskyddskontroll och sotning som gäller där du bor.

Tidsintervaller för sotning och brandskyddskontroll

Eldstäder ska sotas och kontrolleras enligt fastställda tidsintervaller (frister). Här kan du se vilka frister som gäller för din typ av eldstad. (länk till frister både sotning och brandskyddskontroll)

Ladda ner: Frister för sotning
Uppdaterat 2018-08-30 Giltig från 2015-01-01

Frister för rengöring (sotning) i Storstockholms brandförsvar. Beslut fattade i respektive medlemskommun.

Ladda ner: Frister för brandskyddskontroll
Uppdaterat 2017-10-30 Giltig från 2015-01-01

Utdrag ur MSBFS 2014:6, Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om brandskyddskontroll.

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

Sotning av eldstad

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar i eldstäder, rökkanaler och skorstenar bort i sådan omfattning att risken för soteld och skadeverkningarna vid en soteld minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska rengöras.

Brandskyddskontroll av eldstad

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras om brandskyddet för eldstaden och skorstenen håller en tillfredställande nivå. Skorstensfejarteknikern gör en bedömning av hur brandskyddet är utformat för att motsvara de brandrisker som finns. Bland annat kontrolleras synliga ytor av din eldstad och tillhörande delar som spjäll och luckor. Rökkanalen inspekteras både utvändigt i hela sin längd och invändigt med en skorstenskamera.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ha ett tillfredsställande brandskydd. Vid brandskyddskontrollen får du hjälp att se över om något behöver åtgärdas eller ändras för att säkerställa en tillförlitlig anläggning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontroll i särskilt fall

En brandskyddskontroll i särskilt fall är något kommunen beslutar om då det finns en risk för att det förekommer en brandfara. Kontrollen görs inte enligt fastställda frister och utförs för att säkra att fastighetsägaren ska kunna använda sin anläggning utan risk för brand.

Brandskyddskontroll i särskilt fall kan till exempel beslutas om du som fastighetsägare vill börja använda en oanvänd eller okontrollerad eldstad eller efter en eldstadsrelaterad brand.

Taksäkerhet

Sotaren eller skorstensfejarteknikern får inte utföra ett arbete där de riskerar att skada sig genom fall från stege, tak eller skorsten. Därför är en bra taksäkerhet en förutsättning för att kunna utföra sotning och brandskyddskontroll.

Vårda din eldstad

För att eldstaden ska fungera ändamålsenligt, ge dig värme utan risk för att starta en brand behöver du ta hand om den på rätt sätt. Det handlar dels om att byta ut slitna delar som spjäll, vermiculitplattor eller luckor och att elda rätt. Här kan du läsa mer om hur du eldar säkert, effektivt och miljövänligt.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Så brandsäkrar du din villa

Brandvarnare i varje sovrum är ett måste för alla som bor i villa. Men du måste också ha en utrymningsplan. Vad gör du om din tvååring är fast på övervåningen och trappan är rökfylld? Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.

Brandskydd i hemmet

Installera eller ändra en eldstad

Om du funderar på att installera en ny eldstad eller rökkanal finns det vissa regler att förhålla sig till. Du måste bland annat göra en anmälan till den instans inom kommunen som handlägger byggnadsärenden, vanligen byggnadsnämnden, innan installationen kan påbörjas. Läs vår guide så får du veta hur det går till.

Brandskydd i hemmet

Brandsäkerhet för hemmafixare

Starka bygglampor, otäta gasoltuber och gnistor från svetsen. För hemmafixaren finns en rad brandrisker att ta hänsyn till. Läs vår guide om hur du kan förebygga en brand.