Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Sotning och brandskyddskontroll av eldstad

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Många villor och fritidshus har braskamin, öppen spis eller liknande dels som värmekälla, dels för mysfaktorn. Det innebär alltid en viss brandfara att elda i en eldstad i en byggnad. Många husbränder är eldstadsrelaterade och några sätt att förebygga bränder i bostäder är därför säker eldning och sotning av eldstad.

Sotningsverksamheten

Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att din eldstad är säker genom att den har ett bra brandskydd och att det brandförebyggande arbetet som Storstockholms brandförsvars entreprenörer levererar möjliggörs. Här finns mer information om hur sotning går till, hur du gör om du vill sota själv eller byta till en annan sotare och hur du kan förebygga en brand.

Sotningsdistrikt

Storstockholms brandförsvar har ansvar för att alla aktiva eldstäder i medlemskommunernas byggnader sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll). För att utföra sotning och brandskyddskontroll har Storstockholms brandförsvar avtal med sotningsentreprenörer.

Varje hus i medlemskommunerna tillhör ett sotningsdistrikt. I varje distrikt finns en entreprenör som utför sotning och en entreprenör som utför brandskyddskontroll, i flera fall är detta samma entreprenör. Hos entreprenören finns ett register med uppgifter om vilka eldstäder som finns i husen och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. 

Här kan du se vilket distrikt du tillhör och vilka entreprenörer som utför sotningstjänster hos dig. Dessa företag är din kontakt när du har frågor om sotning och brandskyddskontroll.

Distrikt Sotning Brandskyddskontroll
Danderyd, Lidingö, Täby och Vallentuna Skorstensfejarna LJ AB Lars-G Andersson AB
Solna och Sundbyberg Fluetec AB Fluetec AB
Vaxholm och Österåker Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt
Värmdö Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt Lars-G Andersson AB
Distrikt inom Stockholms stad Sotning och brandskyddskontroll
Stockholms innerstad Lars Sundström AB
Västerort Fluetec AB
Söderort AB CS Sot & Vent
Lars Sundström AB

Webbplats: http://www.sotarenstockholm.nu/

Lars-G Andersson AB

Webbplats: https://www.sotartjanster.se/

Skorstensfejarna LJ AB

Webbplats: https://skorstensfejarna.azurewebsites.net/kontakt

Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt

Webbplats: https://varmdosot.se/

AB CS Sot & Vent

Webbplats: https://www.cssotovent.se/

Fluetec AB

Webbplats: http://stockholmssotare.se/

Se till att din eldstad sotas och kontrolleras

Om du har en eldstad men av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för sotning och brandskyddskontroll så finns den inte med i entreprenörernas kontrollregister.

Alla eldstäder som används måste bli sotade och brandskyddskontrollerade och det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till att din eldstad finns med i sotningsdistriktets register. 

Entreprenörer har sedan ett ansvar att sota och kontrollera alla eldstäder i kontrollregistret enligt fastställda tidsintervaller, så kallade frister. Om du har en eldstad men inte får besök av sotaren, kontakta dina entreprenörer och fråga om den finns med i registret.

Sota själv, byte av sotare eller återkalla byte

Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det (egensotning). För att få ett medgivande om egensotning behöver du skicka en ansökan till Storstockholms brandförsvar. Om brandförsvaret bedömer att brandskyddet inte kommer att försämras med egensotningen ges ett medgivande.

Det finns två varianter av egensotning. Antingen utför du arbetet själv eller så tar du in en annan behörig sotare att utföra arbetet.

Oavsett om du kommer att utföra sotningen själv eller kommer att anlita en annan sotare är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister och att sotningstillfällena dokumenteras i en sotningsjournal.

Även om du har egensotning kommer regelbundna brandskyddskontroller utföras av entreprenör med avtal att utföra detta.

Om du är intresserad av att sota själv men behöver mer kunskap på området kan du gå en kurs i egensotning som anordnas av Brandskyddsföreningen.

Ladda ner: Sota själv (egensotning) - anvisningar, information och ansökan
Uppdaterat 2021-03-17 Giltig från 2021-03-17

Dokumentet "Detta gäller om du vill sota själv (egensotning)" innehåller anvisningar och information samt ansökningsblankett för dig som själv vill ta över ansvaret för din sotning.

Ladda ner: Byte av sotare - anvisningar, information och ansökan
Uppdaterat 2021-03-17 Giltig från 2021-03-17

Dokumentet "Detta gäller om du vill byta sotare" innehåller anvisningar och information samt ansökningsblankett för dig som själv vill ta över ansvaret för din sotning och anlita en annan utbildad sotare.

Återkalla byte av sotare

Om du har bytt sotare men vill återgå till Storstockholms brandförsvars avtalade entreprenör gör du det enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator@ssbf.brand.se. I meddelande ska fastighetsbeteckning och gatuadress anges.

Taxor för sotningstjänster

Brandskyddskontroll och sotning är förknippad med en kostnad som fastställs av respektive medlemskommun. Läs mer om vilka taxor för brandskyddskontroll och sotning som gäller där du bor.

Tidsintervaller för sotning och brandskyddskontroll

Eldstäder ska sotas och kontrolleras enligt fastställda tidsintervaller (frister). Här kan du se vilka frister som gäller för din typ av eldstad.

Ladda ner: Frister brandskyddskontroll
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2015-01-01
Ladda ner: Frister rengöring (sotning) - Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2015-01-01
Ladda ner: Frister rengöring (sotning) - Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2021-04-01
Ladda ner: Frister rengöring (sotning) - Stockholm
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2020-04-01

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

Sotning av eldstad

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar i eldstäder, rökkanaler och skorstenar bort i sådan omfattning att risken för soteld och skadeverkningarna vid en soteld minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska rengöras.

Det traditionella sättet att sota skorstenar - med lina och lod från taket - ersätts efter hand av roterande undertryckssotning som utförs nerifrån med så kallade stavsystem och support av stoftsugare. Vinsten blir att exponeringen för sotpartiklar minskar avsevärt för både sotare och miljö. Eftersom arbetet utförs nerifrån elimineras även risken för fall från tak. 

Brandskyddskontroll av eldstad

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras om brandskyddet för eldstaden och skorstenen håller en tillfredställande nivå. Skorstensfejarteknikern gör en bedömning av hur brandskyddet är utformat för att motsvara de brandrisker som finns. Bland annat kontrolleras synliga ytor av din eldstad och tillhörande delar som spjäll och luckor. Rökkanalen inspekteras både utvändigt i hela sin längd och invändigt med en skorstenskamera.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ha ett tillfredsställande brandskydd. Vid brandskyddskontrollen får du hjälp att se över om något behöver åtgärdas eller ändras för att säkerställa en tillförlitlig anläggning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontroll i särskilt fall

En brandskyddskontroll i särskilt fall är något kommunen beslutar om då det finns en risk för att det förekommer en brandfara. Kontrollen görs inte enligt fastställda frister och utförs för att säkra att fastighetsägaren ska kunna använda sin anläggning utan risk för brand.

Brandskyddskontroll i särskilt fall kan till exempel beslutas om du som fastighetsägare vill börja använda en oanvänd eller okontrollerad eldstad eller efter en eldstadsrelaterad brand.

Synpunkter på utförd sotningstjänst

Har du synpunkter eller frågor angående våra avtalade sotningsentreprenörers tjänster bör du i första hand vända dig till entreprenören i fråga. Dina synpunkter är en viktig del i deras systematiska kvalitetsarbete. Det är även entreprenören själv som bäst kan hjälpa dig att reda ut om du har frågor om din rengöring (sotning), brandskyddskontroll, avisering eller fakturering.

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från entreprenören kan du därefter vända dig till oss. Om du vill ha en personlig återkoppling kan du fylla i formuläret och sedan skicka det till oss via post eller e-post.

Ladda ner: Synpunkter gällande utförda sotningstjänster
Uppdaterat 2021-11-18 Giltig från 2021-11-18

Storstockholms brandförsvar kan endast ta emot och hantera synpunkter gällande våra upphandlade sotningsentreprenörer inom våra tio medlemkommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Fyll i formuläret och skicka det till registrator@ssbf.brand.se eller Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm.

Taksäkerhet

Sotaren eller skorstensfejarteknikern får inte utföra ett arbete där de riskerar att skada sig genom fall från stege, tak eller skorsten. I de fall där sotningstjänsterna ska ske uppifrån är en bra taksäkerhet en förutsättning för att kunna utföra sotning och brandskyddskontroll.

Vårda din eldstad

För att eldstaden ska fungera ändamålsenligt, ge dig värme utan risk för att starta en brand behöver du ta hand om den på rätt sätt. Det handlar dels om att byta ut slitna delar som spjäll, vermiculitplattor eller luckor och att elda rätt. Här kan du läsa mer om hur du eldar säkert, effektivt och miljövänligt.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Så brandsäkrar du din villa

Brandvarnare i varje sovrum är ett måste för alla som bor i villa. Men du måste också ha en utrymningsplan. Vad gör du om din tvååring är fast på övervåningen och trappan är rökfylld? Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.

Brandskydd i hemmet

Installera eller ändra en eldstad

Om du funderar på att installera en ny eldstad eller rökkanal finns det vissa regler att förhålla sig till. Du måste bland annat göra en anmälan till den instans inom kommunen som handlägger byggnadsärenden, vanligen byggnadsnämnden, innan installationen kan påbörjas. Läs vår guide så får du veta hur det går till.

Brandskydd i hemmet

Brandsäkerhet för hemmafixare

Starka bygglampor, otäta gasoltuber och gnistor från svetsen. För hemmafixaren finns en rad brandrisker att ta hänsyn till. Läs vår guide om hur du kan förebygga en brand.