Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Många villor och fritidshus har braskamin, öppen spis eller liknande dels som värmekälla, dels för mysfaktorn. Det innebär alltid en viss brandfara att elda i en eldstad i en byggnad. Många husbränder är eldstadsrelaterade och några sätt att förebygga bränder i bostäder är därför säker eldning och sotning av eldstad.

Sotningsverksamheten

Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att din eldstad är säker genom att den har ett bra brandskydd och att det brandförebyggande arbetet som Storstockholms brandförsvars entreprenörer levererar möjliggörs. Här finns mer information om hur sotning går till, hur du gör om du vill sota själv eller byta till en annan sotare och hur du kan förebygga en brand.

Sotningsdistrikt

Storstockholms brandförsvar har ansvar för att alla aktiva eldstäder i medlemskommunernas byggnader sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll). För att utföra sotning och brandskyddskontroll har Storstockholms brandförsvar avtal med sotningsentreprenörer.

Varje hus i medlemskommunerna tillhör ett sotningsdistrikt. I varje distrikt finns en entreprenör som utför sotning och brandskyddskontroll. Hos entreprenören finns ett register med uppgifter om vilka eldstäder som finns i husen och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. 

Här kan du se vilket distrikt du tillhör och vilka entreprenörer som utför sotningstjänster hos dig. Dessa företag är din kontakt när du har frågor om sotning och brandskyddskontroll.

Kommun Sotning och brandskyddskontroll
Danderyd och Lidingö Skorstensfejarna LJ AB
Solna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna Fluetec AB
Vaxholm, Värmdö och Österåker Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt
Distrikt inom Stockholms stad Sotning och brandskyddskontroll
Stockholms innerstad Lars Sundström AB
Söder- och västerort Fluetec AB
Skorstensfejarna LJ AB

Webbplats: https://www.skorstensfejarna.se/kontakt

Fluetec AB

Webbplats: http://stockholmssotare.se/

Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt

Webbplats: https://varmdosot.se/

Lars Sundström AB

Webbplats: http://www.sotarenstockholm.nu/

Se till att din eldstad sotas och kontrolleras

Om du har en eldstad men av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för sotning och brandskyddskontroll så finns den inte med i entreprenörernas kontrollregister.

Alla eldstäder som används måste bli sotade och brandskyddskontrollerade och det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till att din eldstad finns med i sotningsdistriktets register. 

Entreprenörer har sedan ett ansvar att sota och kontrollera alla eldstäder i kontrollregistret enligt fastställda tidsintervaller, så kallade frister. Om du har en eldstad men inte får besök av sotaren, kontakta dina entreprenörer och fråga om den finns med i registret.

Sota själv, byte av sotare eller återkalla byte

Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det (egensotning). För att få ett medgivande om egensotning behöver du skicka en ansökan till Storstockholms brandförsvar. Om brandförsvaret bedömer att brandskyddet inte kommer att försämras med egensotningen ges ett medgivande.

Det finns två varianter av egensotning. Antingen utför du arbetet själv eller så tar du in en annan behörig sotare att utföra arbetet.

Oavsett om du kommer att utföra sotningen själv eller kommer att anlita en annan sotare är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister och att sotningstillfällena dokumenteras i en sotningsjournal.

Även om du har egensotning kommer regelbundna brandskyddskontroller utföras av entreprenör med avtal att utföra detta.

Om du är intresserad av att sota själv men behöver mer kunskap på området kan du gå en kurs i egensotning som anordnas av Brandskyddsföreningen.

Ansökan

Ifylld och undertecknad ansökan skickas till: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm.

Du kan också skanna din ifyllda och undertecknade ansökan och skicka den digitalt via e-post till registrator@ssbf.brand.se.

Ladda ner: Ansökan om egensotning (eget utförande)
Uppdaterat 2024-02-14 Giltig från 2023-11-14

Blanketten "Ansökan om egensotning (eget utförande)" ska användas om du som fastighetsägare vill ta över ansvaret för sotningen och själv utföra rengöringen (sotningen) istället för kommunens avtalade entreprenör.

Ladda ner: Ansökan om egensotning (byte av sotare)
Uppdaterat 2024-02-14 Giltig från 2023-11-14

Blanketten "Ansökan om egensotning (byte av sotare)" ska användas om du vill ta över ansvaret för sotningen själv och samtidigt anlita en annan behörig sotare än kommunens avtalade entreprenör för att utföra rengöringen.

Återkalla byte av sotare

Om du har bytt sotare men vill återgå till Storstockholms brandförsvars avtalade entreprenör gör du det enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator@ssbf.brand.se. I meddelande ska fastighetsbeteckning och gatuadress anges.

Taxor för sotningstjänster

Brandskyddskontroll och sotning är förknippad med en kostnad som fastställs av respektive medlemskommun. Läs mer om vilka taxor för brandskyddskontroll och sotning som gäller där du bor.

Tidsintervaller för sotning och brandskyddskontroll

Eldstäder ska sotas och kontrolleras enligt fastställda tidsintervaller (frister). Här kan du se vilka frister som gäller för din typ av eldstad.

Ladda ner: Frister brandskyddskontroll
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2015-01-01
Ladda ner: Frister rengöring (sotning) - Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö
Uppdaterat 2023-04-01 Giltig från 2023-04-01
Ladda ner: Frister rengöring (sotning) - Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2021-04-01
Ladda ner: Frister rengöring (sotning) - Stockholm
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2020-04-01

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

Tillträde för sotningstjänster

Sotaren ska avisera när det är dags för sotningstjänster och fastighetsägarens ansvar är att ge tillträde så att tjänsterna kan utföras.

Det traditionella sättet att sota skorstenar - med lina och lod från taket – har ersatts av roterande undertryckssotning som utförs nerifrån med så kallade stavsystem. Vinsten blir att exponeringen för sotpartiklar minskar avsevärt, både för sotare och miljö. Eftersom arbetet utförs nerifrån elimineras även risken för fall från tak. Även brandskyddskontroll kommer att ske nedifrån om det inte finns möjlighet för sotaren att utföra arbetet på ett säkert sätt från taket.

Det är viktigt att tillträdet för utförandet av tjänsterna möjliggörs, både genom att fastighetsägaren är hemma och tar emot sotaren men även genom att sotningstjänsterna kan utföras på ett säkert sätt, i sin helhet.

För att ge sotarna de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete säkert och smidigt rekommenderar vi att du som fastighetsägare säkerställer rensning, kontroll och inspektion inifrån huset. Det är bra att tänka på hur tillträdet till eldstaden ska ordnas redan i installationsskedet för att förhindra merarbete och olägenheter både för sotare och fastighetsägare.

Sotning av eldstad

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar i eldstäder, rökkanaler och skorstenar bort i sådan omfattning att risken för soteld och skadeverkningarna vid en soteld minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska rengöras.

Brandskyddskontroll av eldstad

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras om brandskyddet för eldstaden och skorstenen håller en tillfredställande nivå. Skorstensfejarteknikern gör en bedömning av hur brandskyddet är utformat för att motsvara de brandrisker som finns. Bland annat kontrolleras synliga ytor av din eldstad och tillhörande delar som spjäll och luckor. Rökkanalen inspekteras både utvändigt i hela sin längd och invändigt med en skorstenskamera.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ha ett tillfredsställande brandskydd. Vid brandskyddskontrollen får du hjälp att se över om något behöver åtgärdas eller ändras för att säkerställa en tillförlitlig anläggning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontroll i särskilt fall

En brandskyddskontroll i särskilt fall är något kommunen beslutar om då det finns en risk för att det förekommer en brandfara. Kontrollen görs inte enligt fastställda frister och utförs för att säkra att fastighetsägaren ska kunna använda sin anläggning utan risk för brand.

Brandskyddskontroll i särskilt fall kan till exempel beslutas om du som fastighetsägare vill börja använda en oanvänd eller okontrollerad eldstad eller efter en eldstadsrelaterad brand.

Synpunkter på utförd sotningstjänst

Har du synpunkter eller frågor angående våra avtalade sotningsentreprenörers tjänster bör du i första hand vända dig till entreprenören i fråga. Dina synpunkter är en viktig del i deras systematiska kvalitetsarbete. Det är även entreprenören själv som bäst kan hjälpa dig att reda ut om du har frågor om din rengöring (sotning), brandskyddskontroll, avisering eller fakturering.

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från entreprenören kan du därefter vända dig till oss. Om du vill ha en personlig återkoppling kan du fylla i formuläret och sedan skicka det till oss via post eller e-post.

Ladda ner: Synpunkter gällande utförda sotningstjänster
Uppdaterat 2021-11-18 Giltig från 2021-11-18

Storstockholms brandförsvar kan endast ta emot och hantera synpunkter gällande våra upphandlade sotningsentreprenörer inom våra tio medlemkommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Fyll i formuläret och skicka det till registrator@ssbf.brand.se eller Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm.

Rådgivning via telefon

Måndagar klockan 13.00-15.00 är du välkommen att ringa om du har frågor och vill ha rådgivning gällande sotning. Ring 08-454 87 00 och be att få tala med sotningsrådgivningen. 

Taksäkerhet

Sotaren eller skorstensfejarteknikern får inte utföra ett arbete där de riskerar att skada sig genom fall från stege, tak eller skorsten. I de fall där sotningstjänsterna ska ske uppifrån är en bra taksäkerhet en förutsättning för att kunna utföra sotning och brandskyddskontroll.  Arbete på tak som överstiger 2 meter och som lutar ska alltid ske med fallskydd för att förhindra skada vid ett eventuellt fall.

Vårda din eldstad

För att eldstaden ska fungera ändamålsenligt, ge dig värme utan risk för att starta en brand behöver du ta hand om den på rätt sätt. Det handlar dels om att byta ut slitna delar som spjäll, vermiculitplattor eller luckor och att elda rätt. Här kan du läsa mer om hur du eldar säkert, effektivt och miljövänligt.

 

Frågor och svar om sotning

Hur ofta du ska sota din eldstad beror på vilken typ av eldstad du har, hur mycket eldar i den och var i landet den finns. Det ärkommunen som fattar beslut om vilka sotningsfrister, det vill säga vilka tidsintervaller mellan sotningarna, som gäller där du bor.

Se de aktuella fristerna för sotning och brandskyddskontroll genom att klicka på länken nedan. 

Brandskydd i hemmet

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Att genomföra brandskyddskontroll är ett myndighetsutövande där eldstäder med tillhörande skorstenar och imkanaler i storkök regelbundet inspekteras för att identifiera brandrisker i syfte att förebygga eldstadsrelaterade olyckor. Brandskyddskontrollen kan liknas vid en bilbesiktning där man tittar på eldstadens skick, hur den har använts, omgivande byggnadsdelar och status på skorstenen avseende bland annat täthet. Allvarliga brister kan föreläggas med bland annat förbud och vite.

I liknelsen med bilar får själva sotningen som också är ett myndighetsutövande motsvara den årliga servicen, fast i det här fallet är den reglerad. Vid sotning avlägsnas brännbar beläggning från skorstenens insida för att motverka att sot och energirik tjära fattar eld och börjar brinna. I en imkanal från ett storkök är det brandfarligt fett som avlägsnas vid sotning.

Om du vill boka tid för sotning ska du kontakta din lokala sotare. Sotningsentreprenören vet när sotning skedde senast hos dig och när det är dags för sotning nästa gång.  Här kan du läsa mer om sotning och vilken entreprenör som är din lokala sotare - Sotning och brandskyddskontroll av eldstad.

Din lokala sotare kan berätta för dig när det senaste sotades hos dig. Den informationen finns i sotarentreprenörenas register. De kan också berätta när det är dags för sotning nästa gång. Här kan du läsa mer om sotning och vilken entreprenör som är din lokala sotare - Sotning och brandskyddskontroll av eldstad.

Du kan söka tillstånd för egensotning, antingen utför du sotningen själv eller låter du en annan entreprenör utföra sotningen istället för den av kommunen upphandlade sotaren. Blanketter för ansökan finns att hämta på vår webbplats. Den ifyllda blanketten ska sedan skickas till Storstockholms brandförsvar så att våra handläggare kan hantera din ansökan.

Oavsett om du kommer att utföra sotningen själv eller kommer att anlita en annan sotare är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister (tidsintervall) och att sotningstillfällena dokumenteras i en sotningsjournal.

Även om du har egensotning kommer regelbundna brandskyddskontroller utföras av entreprenör med avtal att utföra detta.

Om du har bytt sotare men vill återgå till Storstockholms brandförsvars avtalade entreprenör gör du det enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator@ssbf.brand.se. I meddelande ska fastighetsbeteckning och gatuadress anges.

Det finns inget lagkrav på att imkanaler i småhus och lägenheter ska sotas (rengöras). En imkanal är en frånluftskanal från köksfläkten och viktig att särskilja från en rökkanal från en eldstad. Även om det ur brandskyddssynpunkt inte ställs krav på sotning av imkanaler i småhus kan det vara bra att rengöra emellanåt för att säkerställa en god funktion och minimera brandrisken ytterligare. Rengöringen kan du beställa av vilket sotarföretag som helst och ingår normalt inte vid sotning av rökkanaler.  

Vid nyinstallation av eldstad är det kommunens byggnadsnämnd som handlägger ärenden därför behöver du först anmäla ärendet till kommunen. När installationen är klar behöver eldstaden kontrolleras av en sakkunnig sotare. Vid en kontroll av en nyinstallerad eldstad behöver du inte välja kommunens avtalade sotare. Kontrollen som utförs efter en nyinstallation är inte densamma som vid en brandskyddskontroll och kan utföras av vilken sakkunnig sotare som du önskar. De kommunala sotarna har endast avtal för sotning och brandskyddskontroll.

Om du vill börja elda i en eldstad som är avställd och har inte använts, eller sotats på flera år behöver du kontakta den entreprenör som utför brandskyddskontroll i området där du bor och anmäla att du vill börja använda din eldstad. Företaget behöver sedan göra en brandskyddskontroll för att säkerställa att eldstaden är säker att använda. 

Det är endast den entreprenör med delegation från SSBF att utföra brandskyddskontroll i ditt område som har behörighet att utföra kontrollen.

Här kan du se vilket/vilka sotningsföretag som upphandlats i ditt område

Kommun Sotning och brandskyddskontroll
Danderyd och Lidingö Skorstensfejarna LJ AB
Solna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna Fluetec AB
Vaxholm, Värmdö och Österåker Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt
Distrikt inom Stockholms stad Sotning och brandskyddskontroll
Stockholms innerstad Lars Sundström AB
Söder- och västerort Fluetec AB

 

För mer information kontakta:
Fluetec AB

Webbplats: http://stockholmssotare.se/

För mer information kontakta:
Lars Sundström AB

Webbplats: http://www.sotarenstockholm.nu/

För mer information kontakta:
Skorstensfejarna LJ AB

Webbplats: https://www.skorstensfejarna.se/kontakt

För mer information kontakta:
Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt

Webbplats: https://varmdosot.se/

Om din eldsatd inte finns med i sotarens register över vilka de ska sota så behöver du se till att din eldstad blir registreras där. Kontakta den eller de entreprenörer som utför sotning respektive brandskyddskontroll och anmäl din eldstad. Därefter behöver en brandskyddskontroll utföras för att säkerställa att eldstaden är säker att användas.

Här kan du läsa mer om sotning och vilken entreprenör som är din lokala sotare - Sotning och brandskyddskontroll av eldstad.

Priset för sotningstjänsterna följer en taxa som är fastställd av kommunen. Taxan avser de tjänster som upphandlingen omfattar, det vill säga sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och imkanaler i storkök.

Sotningsföretag som fastighetsägaren själv anlitar för att sota istället för de av kommunen upphandlade entreprenörerna behöver däremot inte följa taxan, de kan prissätta helt fritt.

Aktuella taxor för sotning och brandskyddskontroll hittar du på sidan om Taxor för tjänster.

Du kanske också vill läsa:

Brandskyddsinformation

Sotning och brandskyddskontroll i storkök

Klarar ditt restaurangkök att stå emot en brand? Eftersom många bränder startar i storköksutrusning är sotning och brandskyddskontroll extra viktigt för dig som driver restaurangverksamhet. Se till att kontakta fastighetsägaren om du genomför ändringar i köket.

Brandskydd i hemmet

Installera eller ändra en eldstad

Om du funderar på att installera en ny eldstad eller rökkanal finns det vissa regler att förhålla sig till. Du måste bland annat göra en anmälan till den instans inom kommunen som handlägger byggnadsärenden, vanligen byggnadsnämnden, innan installationen kan påbörjas. Läs vår guide så får du veta hur det går till.

Brandskydd i hemmet

Så brandsäkrar du din villa

Brandvarnare i varje sovrum är ett måste för alla som bor i villa. Men du måste också ha en utrymningsplan. Vad gör du om din tvååring är fast på övervåningen och trappan är rökfylld? Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.